Andreas Riyadi
ANDREAS RIYADI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00056

Bidang Usaha : Hotel

Edward Dewaruci
EDWARD DEWARUCI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00055

Bidang Usaha : Event Organizer

Handita Aria Perdana
HANDITA ARIA PERDANA
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00054

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

KHOERNIAWAN MIMIN SURYANI
KHOERNIAWAN MIMIN SURYANI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00053

Bidang Usaha : Catering

Tejo Suhartono
TEJO SUHARTONO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00052

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Ruli mariliana dewi
RULI MARILIANA DEWI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00051

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Ratna Maulina Ruswati
RATNA MAULINA RUSWATI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00050

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Eka Safitri Pujiastuti
EKA SAFITRI PUJIASTUTI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00049

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Widiati
WIDIATI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00048

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Wahyu Puji Kristanto
WAHYU PUJI KRISTANTO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00044

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Agoes Kurniawan
AGOES KURNIAWAN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00043

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Teguh Winarto
TEGUH WINARTO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.01.00042

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata